Werkingssfeer
Deze privacyverklaring geeft de gebruiker een toelichting over de aard, omvang en doeleinden van de persoonlijke gegevens die op deze website (hierna: ‘aanbod’) worden verzameld en benut door de verantwoordelijke aanbieder Tak Petfoood V.O.F. julianaweg 11, 4725 Sg Wouwse plantage, +31 (0)165 378391, info(at)happydog.nu.
De bescherming van deze gegevens vindt zijn juridische grondslag in de (Nederlandse) Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens/ Serverlogfiles
De aanbieder (respectievelijk diens hostingprovider) verzamelt tijdens elk bezoek gegevens over het aanbod (zogeheten serverlogfiles). Tot de bezoekgegevens behoren:
naam van de opgevraagde webpagina, bestand, datum en uur van deze query, hoeveelheid uitgewisseld dataverkeer, melding van een succesvolle query, browsertype en versie, besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende url (de vorige bezochte pagina), IP-adres en de provider die de query aanvraagt.
De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische beoordelingen ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter wel het recht voor om de protocolgegevens achteraf te controleren indien er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigde verdenking bestaat van onrechtmatig gebruik.

Omgang met persoonlijke gegevens
Onder persoonlijke gegevens verstaat men informatie die een persoon kan identificeren, wat inhoudt dat gegevens kunnen worden teruggevoerd op een bepaalde persoon. De naam, het e-mailadres of het telefoonnummer maken hier deel van uit. De gegevens over de voorkeuren, hobby’s, lidmaatschappen en/of welke webpagina’s door iemand zijn bekeken vallen eveneens onder de noemer persoonlijke gegevens.
De aanbieder verzamelt, gebruikt en stuurt persoonlijke gegevens uitsluitend door indien dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Contact opnemen
Neemt de gebruiker contact op met de aanbieder (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), dan worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag af te handelen en/of eventuele, aansluitende vragen te beantwoorden.

Nieuwsbrieven
Met behulp van nieuwsbrieven informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres en informatie van u nodig, zodat wij kunnen controleren dat u de bezitter bent van het opgegeven e-mailadres resp. dat de bezitter akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden verder geen andere gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet aan derden verstrekt.
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en aanmeldingsdatum op. De opslag van deze gegevens is uitsluitend bedoeld als bewijsmateriaal voor het geval dat een derde ten onrechte het e-mailadres gebruikt en zich zonder medeweten van de rechtmatige bezitter aanmeldt voor de nieuwsbrief.
Uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik hiervan voor de toezending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken middels de link in de nieuwsbrief, maar ook in uw profielsectie op onze website of door dit aan ons mede te delen via een van de bovenvermelde contactmogelijkheden.

Insluiten van diensten en content van derden
Het kan voorkomen dat het online-aanbod content van derden insluit, zoals bijvoorbeeld video’s van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-feeds of grafisch materiaal van andere websites. Dit houdt impliciet in dat de aanbieders van deze content (hierna genoemd ‘derde aanbieders’) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Zonder het IP-adres zou de content immers niet naar de browser van de betreffende bezoeker kunnen worden gezonden. Het IP-adres is derhalve voor de weergave van deze content vereist. Wij spannen ons in om uitsluitend content te gebruiken van aanbieders die het IP-adres alleen gebruiken om de content te kunnen leveren. Wij hebben er evenwel geen invloed op, indien de derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Voor zover dit bij ons bekend is, lichten wij de gebruikers hierover in.
De werkingssfeer van deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot links en/of gelinkte websites die op of via onze webpagina’s worden aangeboden. Wij hebben geen invloed op de naleving van privacybeschermende wetgeving c.q. veiligheidsbepalingen bij andere aanbieders. Stel u daarom op de internetpagina’s van de andere aanbieders ook op de hoogte van de daar ter beschikking gestelde privacyverklaringen. Op het moment van plaatsing van de links was ons geen schending bekend van de bepalingen omtrent de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens door de gelinkte websites.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden, die het mogelijk maken om op het toestel of apparaat van de gebruiker (onder andere een PC en smartphone) apparaatspecifieke informatie op te slaan. Enerzijds zijn cookies een hulpmiddel voor de gebruikersvriendelijkheid van websites en daarmee een hulpmiddel voor gebruikers (bijvoorbeeld voor de opslag van inloggegevens). Anderzijds zijn cookies een hulpmiddel om statistische gegevens over het gebruik van de webpagina’s te verzamelen teneinde deze te analyseren en het aanbod te verbeteren. De gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de toepassing van cookies. De meeste browsers beschikken over een optie, waarmee de opslag van cookies kan worden beperkt of zelfs compleet voorkomen kan worden. Desalniettemin wijzen wij er wel op dat het gebruik van het aanbod en met name het gebruiksgemak zonder cookies worden beperkt.
U kunt veel online advertentiecookies van ondernemingen via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ beheren.

Google Analytics
Dit aanbod gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten cookies, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die de cookies verzamelen over de gebruiker tijdens het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Beschikt een website over een geactiveerde IP-anonimisering, dan wordt het IP-adres van de gebruiker door Google wel vooraf ingekort voor websites binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten die tot de Europese Economische Ruimte behoren. Het volledige IP-adres wordt dus alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de website-aanbieder gebruikt Google deze informatie om het websitegebruik van gebruikers te analyseren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om de websiteaanbieder verdere website- en internet gerelateerde diensten te kunnen bieden.
Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen door de instellingen in hun browsersoftware aan te passen; de aanbieder van het aanbod wijst de gebruikers er niettemin op dat zij in dat geval niet over de volledige functionaliteit van deze website kunnen beschikken. De gebruikers kunnen bovendien voorkomen dat de cookies gegevens ten behoeve van Google registreren over het gebruik van de website (incl. het IP-adres van de gebruikers) en eveneens verhinderen dat Google deze gegevens mag verwerken door via de volgende link de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
U kunt als alternatief voor de browser-add-on of voor het gebruik in browsers op mobiele apparaten op deze link klikken, om de werking van Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Verwijdert u de cookies, dan zult u opnieuw op deze link moeten klikken.

Intrekken, wijzigingen, correcties en updates
De gebruiker heeft het recht om, op verzoek, gratis informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem worden opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker ten aanzien van de persoonlijke gegevens het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren en te verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaringsplicht voor geldt.